_DSC5737

‘Bijleren is belangrijker dan slim overkomen.’

We geloven dat elk kind dat zich goed voelt in zijn vel, ook tot leren komt. Daarom zetten we als team sterk in op geborgenheid, welbevinden en betrokkenheid.

Dagelijks werken we hard in onze klassen om kinderen te stimuleren tot inzet, samenwerken en met een groeimindset problemen te overwinnen. We helpen hen met nadenken en hun leren in eigen handen te nemen. We begeleiden hen in het ontdekken en zich verwonderen.

Onze zorg wil een meerwaarde zijn in de groei van onze kinderen tot harmonieuze, gelukkige mensen met hun specifieke talenten en eigenheden, met oog voor hoofd, hart en handen.

Als team willen we samen met de kinderen, ouders en alle betrokkenen (CLB, ondersteuners…) op zoek gaan naar het juiste spoor voor elk kind.

Zorg voor de kinderen, gebeurt in de eerste plaats door de klasleerkracht in de klas. Vanuit de kroontjesklas begeleiden we de leerkrachten met materialen en advies. De zorgjuffen komen in de klas om samen met de klasleerkracht les te geven. Ook kan de klasleerkracht een kleine groep begeleiden, terwijl de zorgjuf de andere kinderen in de klas opvolgt.

Daarnaast is het ook mogelijk dat bepaalde kinderen individueel of in kleine groep uit de klas worden gehaald om in de kroontjesklas extra begeleiding te krijgen.

Aangezien we elk kind willen helpen, staan we klaar met een waaier aan zorg:

1. Extra hulp

Als leren te moeilijk is, staan we klaar met extra uitleg en concrete materialen. We sleutelen bij of staan langer stil bij de leerinhoud. We proberen dit zoveel mogelijk op te vangen in de klas zelf. Indien we merken dat onze verhoogde zorg onvoldoende is, gaan we met ouders eerlijk in gesprek over onze zoektocht naar gepaste ondersteuning. Bij deze uitbreiding van zorg kunnen externe hulpverleners ingeschakeld worden. Indien gewenst adviseert en ondersteunt het CLB de ouders en leerkrachten in deze fase.

Zorg op Sint-Paulus uit zich o.a. in de organisatie van een mini-klas, pre-teaching, uitleg in de kroontjesklas, differentiatie in de klas d.m.v. het meersporenbeleid, het opvolgen van redicodimaatregelen (extra tijd bij een toets, aangepaste taken of het gebruiken van onthoudkaartjes) actieve medewerking door leerkrachten aan zaken aangebracht door revalidatiecentra, logopediste of andere externen…

_DSC3607-2

2. Uitdaging

Als leren te eenvoudig is, willen we de kinderen uit hun comfortzone halen. We verwachten dat alle kinderen iets kunnen en willen bijleren.

Via het meersporenbeleid werken we sterk aan het zelfregulerend vermogen bij kinderen. In de ploetermap worden deze kinderen uitgedaagd om hun hogere denkvaardigheden te trainen.
Het zijn vragen en opdrachten die zich richten op:
o Stimuleren om verder en meer kritisch na te denken
o Stimuleren van het probleemoplossend denkvermogen
o Ontlokken van discussie
o Stimuleren om zelfstandig op zoek te gaan naar informatie

Deze kinderen zijn ook welkom in de kroontjesklas om op geregelde tijdstippen hierover in gesprek te gaan.

Tijdens de lessen hechten leerkrachten ook veel belang aan de groeimindset van de kinderen, als basis van goed leren.

 

3. Emotioneel

Als leven niet vanzelf gaat, door welk probleem dan ook, dan staan we als team met open armen en een luisterend oor klaar om onze kinderen en hun ouders op te vangen.

Hierbij denkt het team aan een babbel in de kroontjesklas, een kindgesprek met juf of meester, een gesprekje met directeur Peter, de toepassing van de axenroos als tool om tot een gesprek te komen over sociale interacties, …

Sint-Paulus als een school met een warm hart voor kinderen!